Press "Enter" to skip to content

Butterfly Lovers

Butterfly Lovers

Butterfly Lovers / 梁山伯与祝英台 / Liang Shan Bo Yu Zhu Ying Tai is Chinese romance drama series. The story took place in an era when only male could attend school. A young woman named Zhu Ying Tai disguised as a man to attend a school in Hangzhou. On her way there, she met a fellow traveller and schoolmate named Liang Shan Bo, who never realized that she is a woman. They became good friends. For three years, they studied and lived together.
Before graduation, Zhu asked Liang to visit her in her hometown and promised to marry her “fictitious” younger sister to him. When Liang arrived, he was ecstatic to discover her true identity. However, they were both devastated when Zhu’s parents betrothed Zhu to their schoolmate named Ma Wen Cai. Liang died of a broken heart.

Total Episodes: 41
Broadcast period: 2007-May
Opening theme song: 远方 (Yuan Fang) by Hong Bu Tiao (红布条) and Erica Li (李悦君)
Ending theme song: 双飞 (Shuang Fei) by Peter Ho
Insert song: 菱花镜 (Ling Hua Jing) by Erica Li

Casts:
Peter Ho as Liang Shan Bo 梁山伯
Dong Jie as Zhu Ying Tai 祝英台
Chen Guan Lin as Ma Wen Cai 馬文才
Kou Zhen Hai as Wang Shi Yu 王世玉 
Yue Yue Li as Mr. Zhu 祝员外 
Wu Qian Qian (邬倩倩) as Mrs. Zhu 祝夫人
Wang Hong Jie (万弘杰) as Zhu Ying Qi 祝英齐
Liu Fang (刘芳) as Liang’s mother 梁母  
Jia Zhao Yi (贾兆冀) as Chen Zi Jun 陈子俊 
Zhan Xiao Nan (詹小楠) as Xie Dao Yun 谢道韫
Xie Yuan Zhen (谢元真) as Yin Xin 银心
Chen Cheng (陈诚) as Si Jiu 四九
Wang Quan You (王全有) as Tao Yuan Ming 陶渊明
Guo Jun (郭军) as Ma Tai Shou 马太守
Wang Pin (王频) as Wang Zhuo Ran 王卓然
Zhang Shuai (张帅) as Wang Lan Tian 王蓝田
Qu Xin as Xun Ju Bo 荀巨伯
Che Yong Li (车永莉) as Wang Shi Yu’s wife 师母
Chen Chen (陈晨) as Wang Lan 王兰
Ming Hui (明慧) as Wang Hui 王惠
Jiang Hong (姜鸿) as Huang Liang Yu 黄良玉
Ran Wei Qun (冉唯群) as Xie An 谢安
Lin Jiang Guo (林江国) as Qin Jing Sheng 秦京生
Ren Zhong (任重) as Wang Ning Zhi 王凝之

Producer: Cao Yan
Director: Chen Jun Liang
Screenwriter: Ying Jun
Music: He Zhan Hao

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *