Press "Enter" to skip to content

Five Star Hotel

Five Star Hotel / 五星饭店 / Wu Xin Fan Dian is Chinese drama series, starring Zhang Jun Ning as Pan YuLong.

Broadcast year: 2006

Casts:
Zhang Jun Ning as Pan YuLong
Niu Meng Meng as Niu PengPeng
Cao Xi Wen as Yang Yue
Zheng Rou Mei as Jin ZhiAi

Producer: Cao Huayi
Director: Liu Xingang
Screenwriter: Hai Yan
Company: Zhong Sheng ChunQiu

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *