Press "Enter" to skip to content

Wu Shi Lang

Wu Shi Lang / 武十郎 is Chinese romance comedy drama series.

Genre: Comedy, Adventure, Romance
Total Episodes: 30
Theme Song: Zai Wo Xin Zhong/Inside My Heart

Casts:
Miriam Yeung as Wu Shi Lang 武十郎
Wallace Huo as Li Ya Shou 李亚寿
George Hu as Lei Sheng Da 雷声大
Jia Nai Liang as Lin Chi 林 池
Bai Xue as Ah Hao 阿 好
Zhang Meng as Lei Xiao Yu 雷小雨
Zhang Guo Li as Wu Ding Dang 武丁当
Bai Bing Bing as Lei Lao Hu 雷老虎

Producer: Zhang Xiao Wu, Ren Zhong Lun
Director: Cui Bao Zhu, Wang Zi Ming
Setting: Shanghai, China

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *